Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

På baggrund af Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 5/4 2017) fastsættes nedenstående antimobbestrategi for Nakskov Gymnasium og HF. Strategien omfatter forebyggelse af og handlinger og sanktioner i forbindelse med mobning, således som denne defineres af Arbejdstilsynet:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane

Forebyggelse af mobning

Nakskov Gymnasium og HF’s forventninger til et godt undervisningsmiljø kommer til udtryk i skolens studie- og ordensregler. Der tilstræbes ”en behagelig og afslappet atmosfære” på skolen, hvor der lægges vægt på, at ”såvel elever som lærere viser hensyn til hinanden”. http://www.nakskov-gym.dk/elever/vejledning/studie-og-ordensregler/fuld-tekst/

Nakskov Gymnasium og HF forebygger mobning ved at understøtte et undervisningsmiljø, som fremmer den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring:

*Lærerne er opmærksomme på hver enkelt elev og på elevernes indbyrdes adfærd

*Ved skolestart i 1g og 1hf diskuterer lærerne med eleverne, hvad god klasserumskultur er, og emnet drøftes løbende gennem uddannelsesforløbet

*Fra skolestart indgår hver ny 1g-elev i en grundforløbsgruppe sammen med otte-ni andre elever

*Enhver elev kan kontakte en studievejleder, hvis der opstår problemer med trivsel, herunder mobning.

*Der gennemføres årlige elevtrivselsundersøgelser med opfølgning på klasse- og skoleniveau, og hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøvurdering

Handlinger i forbindelse med mobning

Hvis elever støder på mobning på Nakskov Gymnasium og HF, skal de reagere således:

  • prøve at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationen

  • sige fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver mobbet

  • støtte den, der mobbes fortælle så konkret som muligt om den mobning, de mener at have iagttaget, til en lærer, klassens lærerteam, en studievejleder eller en ledelsesrepræsentant.

Hvis en lærer oplever et muligt tilfælde af mobning, skal læreren:

 • undersøge, om der rent faktisk er tale om mobning

 • søge at dokumentere mobningen

 • støtte den mobbede

 • gøre studievejlederen eller en ledelsesrepræsentant opmærksom på mobningen

Konstaterer en ledelsesrepræsentant mobning, vil ledelsen:

 • udarbejde en plan for, hvordan mobningen kan bringes til ophør. Senest ti arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om mobningen, skal planen være udarbejdet.

 • iværksætte foranstaltninger i overensstemmelse med planen.

 • uden forsinkelse iværksætte nødvendige midlertidige foranstaltninger.

 • informere de berørte elever og for elever under 18 år eleverne forældremyndighedsindehaverne om plan og midlertidige foranstaltninger.

Sanktioner

Mobning strider mod Nakskov Gymnasium og HF’s værdier og kan medføre advarsel, udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter, midlertidig udelukkelse fra undervisningen eller bortvisning fra skolen.  

Klageadgang

Hvis en elev finder, at skolen ikke har reageret på passende vis i forbindelse med mobning, kan eleven skriftligt indgive en klage til rektor. Klagen skal være begrundet. Hvis eleven er under 18 år, kan indehaveren af forældremyndigheden indgive en klage. Rektor skal, hvis klageren ikke får fuldt medhold, sende klagen og skolens afgørelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Denne foreløbige antimobbestrategi gælder på Nakskov Gymnasium og HF fra 1. oktober 2017. I løbet af skoleåret 2017-18 vil den blive sendt til høring i skolens undervisningsmiljøudvalg, i elevrådet og i pædagogisk råd. Efter høringerne vil den blive forelagt gymnasiets bestyrelse.

Peter J.O. Rasmussen
Rektor

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om undervisningsmiljø