Studie- og ordensregler

Studie- ordensregler

 1. Eleverne skal overholde almene normer for god orden og godt samvær. På Nakskov Gymnasium og HF skal der være respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte.

 2. Eleverne skal umiddelbart og loyalt efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden.

 3. Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne på skolens hjemmeside. Desuden orienterer skolen mundtligt om studie- og ordensreglerne ved skolestart i førsteklasserne.

Studieregler

Almindelige normer

 • Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i undervisningen.
 • Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd.
 • Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver, andre interne prøver og
  lignende.
 • Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd.

Særlige normer

 • Skolen kan fritage en elev for dele af undervisningen, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene.
 • Skolen kræver sædvanligvis lægeerklæring eller tilsvarende dokumentation for en anmodning om fritagelse. Eleven betaler selv en lægeerklæring.
 • Skolen kan tillige kræve lægeerklæring for sygdom

Forseelser begået uden for skoletid og uden for skolens område kan falde ind under skolens studie- og ordensregler, hvis de har betydning for skolearbejdet.

ANTIMOBBESTRATEGI
På baggrund af Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 5/4 2017) fastsættes nedenstående antimobbestrategi for Nakskov Gymnasium og HF. Strategien omfatter forebyggelse af og handlinger og sanktioner i forbindelse med mobning, således som denne defineres af Arbejdstilsynet.
Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikaneNakskov Gymnasium og HF’s forventninger til et godt undervisningsmiljø kommer til udtryk i skolens studie- og ordensregler. Der tilstræbes ”en behagelig og afslappet atmosfære” på skolen, hvor der lægges vægt på, at ”såvel elever som lærere viser hensyn til hinanden”. http://www.nakskov-gym.dk/elever/vejledning/studie-og-ordensregler/fuld-tekst/

Nakskov Gymnasium og HF forebygger mobning ved at understøtte et undervisningsmiljø, som fremmer den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring:

*Lærerne er opmærksomme på hver enkelt elev og på elevernes indbyrdes adfærd

*Ved skolestart i 1g og 1hf diskuterer lærerne med eleverne, hvad god klasserumskultur er, og emnet drøftes løbende gennem uddannelsesforløbet

*Fra skolestart indgår hver ny 1g-elev i en grundforløbsgruppe sammen med otte-ni andre elever

*Enhver elev kan kontakte en studievejleder, hvis der opstår problemer med trivsel, herunder mobning.

*Der gennemføres årlige elevtrivselsundersøgelser med opfølgning på klasse- og skoleniveau, og hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøvurdering

Handlinger i forbindelse med mobning

Hvis elever støder på mobning på Nakskov Gymnasium og HF, skal de reagere således:prøve at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationensige fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver mobbet

 • støtte den, der mobbes fortælle så konkret som muligt om den mobning, de mener at have iagttaget, til en lærer, klassens lærerteam, en studievejleder eller en ledelsesrepræsentant.

Hvis en lærer oplever et muligt tilfælde af mobning, skal læreren:

 • undersøge, om der rent faktisk er tale om mobning

 • søge at dokumentere mobningen

 • støtte den mobbede

 • gøre studievejlederen eller en ledelsesrepræsentant opmærksom på mobningen

Konstaterer en ledelsesrepræsentant mobning, vil ledelsen:

 • udarbejde en plan for, hvordan mobningen kan bringes til ophør. Senest ti arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om mobningen, skal planen være udarbejdet.

 • iværksætte foranstaltninger i overensstemmelse med planen.

 • uden forsinkelse iværksætte nødvendige midlertidige foranstaltninger.

 • informere de berørte elever og for elever under 18 år eleverne forældremyndighedsindehaverne om plan og midlertidige foranstaltninger.

Sanktioner
Mobning strider mod Nakskov Gymnasium og HF’s værdier og kan medføre advarsel, udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter, midlertidig udelukkelse fra undervisningen eller bortvisning fra skolen.  

Klageadgang

Hvis en elev finder, at skolen ikke har reageret på passende vis i forbindelse med mobning, kan eleven skriftligt indgive en klage til rektor. Klagen skal være begrundet. Hvis eleven er under 18 år, kan indehaveren af forældremyndigheden indgive en klage. Rektor skal, hvis klageren ikke får fuldt medhold, sende klagen og skolens afgørelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Sanktioner

Pædagogisk tilrettevisning

Hvis en overtrædelse af studie- og ordensreglerne er mindre alvorlig, vil den som regel medføre en pædagogisk tilrettevisning.

Advarsel

Hvis en overtrædelse af studie- og ordensreglerne er af en mere alvorlig karakter, kan den medføre en advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb.

Andre sanktioner

 • Udelukkelse fra skolefester, idrætsdage eller andre aktiviteter.
 • Udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage. Fravær registreres som normalt.
 • Inddragelse af mobiltelefon og andre genstande, hvis de bruges til at forstyrre undervisningen.
 • Henvisning til at aflægge prøve i et fag, der i øvrigt ikke er udtrukket.
 • Udsættelse af en prøve i et år.
 • Overflytning til en anden skole.
 • Midlertidig hjemsendelse for at forhindre uønsket adfærd.
 • Bortvisning fra uddannelsen

  Som regel giver skolen skriftlig advarsel om påtænkte sanktioner, men i særlige tilfælde kan sanktionen meddeles direkte.

  Elevernes deltagelse i undervisningen

 • Nakskov Gymnasium og HF registrerer, om eleverne deltager i undervisningen, og om de afleverer skriftlige opgaver.
 • Opgaver, der er vurderet som snyd, bliver regnet som ikke afleverede og skal genafleveres. Læs mere udførligt om skolens håndtering af snyd ved klik på http://www.nakskov-gym.dk/fileadmin/Upload/Filer/Studie- _og_ordensregler/Snyd_vedr_skriftligt_arbejde.pdf
 • Fraværsårsager skal angives i Lectio, så skolen kan tage individuelle hensyn.
 • Ved sygdom under eksamen kræver skolen som regel en lægeerklæring. Eleverne skal selv betale for en sådan.
 • Fravær i forbindelse med elevrådsarbejde godkendt af rektor godskrives. Elever med et svagt fagligt standpunkt kan ikke forvente godkendelse.
 • Skolen reagerer hurtigt over for eleverne for at undgå yderligere fravær.

  Læs mere udførligt om skolens fraværshåndtering her

  Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

 • Elever, der har under 2,0 i karaktergennemsnit kan nægtes oprykning.
 • På baggrund af en faglig vurdering kan skolen tillade en elev at gå et klassetrin om.
 • På baggrund af en faglig vurdering kan skolen udskrive en elev.

  Klage

 • Elever kan klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over skolens afgørelse.
 • Sædvanligvis træder sanktionen i kraft uanset en eventuel klage.

Andre bestemmelser

Skolen giver ved dimissionen en gave til en elev, der efter klassens opfattelse i særlig grad har haft positiv betydning for klassens samarbejde og sammenhold.

I øvrigt

Skolens studie- og ordensregler bygger på undervisningsministeriets bekendtgørelse herom:

https://www.retsinformation.dk

og det fælles ordensreglement på Campus Nakskov:

Ordensreglement på Campus Nakskov

Studie- og ordensreglerne trådte i kraft per 1. august 2018. Disse blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 29. maj 2018