Studie- og ordensregler

Studie- ordensregler

 1. Eleverne skal overholde almene normer for god orden og godt samvær. På Nakskov Gymnasium og HF skal der være respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte.

 2. Eleverne skal umiddelbart og loyalt efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden.

 3. Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne på skolens hjemmeside. Desuden orienterer skolen mundtligt om studie- og ordensreglerne ved skolestart i førsteklasserne.

Studieregler

Almindelige normer

 • Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i undervisningen.
 • Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd.
 • Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver, andre interne prøver og
  lignende.
 • Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd.

Særlige normer

 • Skolen kan fritage en elev for dele af undervisningen, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene.
 • Skolen kræver sædvanligvis lægeerklæring eller tilsvarende dokumentation for en anmodning om fritagelse. Eleven betaler selv en lægeerklæring.
 • Skolen kan tillige kræve lægeerklæring for sygdom

Forseelser begået uden for skoletid og uden for skolens område kan falde ind under skolens studie- og ordensregler, hvis de har betydning for skolearbejdet.

 

Sanktioner

Pædagogisk tilrettevisning

Hvis en overtrædelse af studie- og ordensreglerne er mindre alvorlig, vil den som regel medføre en pædagogisk tilrettevisning.

Advarsel

Hvis en overtrædelse af studie- og ordensreglerne er af en mere alvorlig karakter, kan den medføre en advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb.

Andre sanktioner

 • Udelukkelse fra skolefester, idrætsdage eller andre aktiviteter.
 • Udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage. Fravær registreres som normalt.
 • Inddragelse af mobiltelefon og andre genstande, hvis de bruges til at forstyrre undervisningen.
 • Henvisning til at aflægge prøve i et fag, der i øvrigt ikke er udtrukket.
 • Udsættelse af en prøve i et år.
 • Overflytning til en anden skole.
 • Midlertidig hjemsendelse for at forhindre uønsket adfærd.
 • Bortvisning fra uddannelsen

   

  Som regel giver skolen skriftlig advarsel om påtænkte sanktioner, men i særlige tilfælde kan sanktionen meddeles direkte.

  Elevernes deltagelse i undervisningen

 • Nakskov Gymnasium og HF registrerer, om eleverne deltager i undervisningen, og om de afleverer skriftlige opgaver.
 • Opgaver, der er vurderet som snyd, bliver regnet som ikke afleverede og skal genafleveres. Læs mere udførligt om skolens håndtering af snyd ved klik på http://www.nakskov-gym.dk/fileadmin/Upload/Filer/Studie- _og_ordensregler/Snyd_vedr_skriftligt_arbejde.pdf
 • Fraværsårsager skal angives i Lectio, så skolen kan tage individuelle hensyn.
 • Ved sygdom under eksamen kræver skolen som regel en lægeerklæring. Eleverne skal selv betale for en sådan.
 • Fravær i forbindelse med elevrådsarbejde godkendt af rektor godskrives. Elever med et svagt fagligt standpunkt kan ikke forvente godkendelse.
 • Skolen reagerer hurtigt over for eleverne for at undgå yderligere fravær.

  Læs mere udførligt om skolens fraværshåndtering via klik
  på stx –fraværshåndtering http://www.nakskov-gym.dk/fileadmin/Upload/Filer/Studie- _og_ordensregler/Fravaershaandtering__stx.htm

  og på hf -fraværshåndtering http://www.nakskov-gym.dk/fileadmin/Upload/Filer/Studie- _og_ordensregler/Fravaershaandtering__hf.html

  Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

 • Elever, der har under 2,0 i karaktergennemsnit kan nægtes oprykning.
 • På baggrund af en faglig vurdering kan skolen tillade en elev at gå et klassetrin om.
 • På baggrund af en faglig vurdering kan skolen udskrive en elev.

  Klage

 • Elever kan klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over skolens afgørelse.
 • Sædvanligvis træder sanktionen i kraft uanset en eventuel klage.

Andre bestemmelser

Skolen giver ved dimissionen en gave til en elev, der efter klassens opfattelse i særlig grad har haft positiv betydning for klassens samarbejde og sammenhold.

I øvrigt

Skolens studie- og ordensregler bygger på undervisningsministeriets bekendtgørelse herom:

https://www.retsinformation.dk

og det fælles ordensreglement på Campus Nakskov:

Ordensreglement på Campus Nakskov

Studie- og ordensreglerne trådte i kraft per 1. august 2018. Disse blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 29. maj 2018