ARBEJDSPLADSVURDERING 2017
Nakskov Gymnasium og HF

- psykisk arbejdspladsvurdering på grundlag af professionel kapital undersøgelse oktober 2017, klik på:
rapport vedr. TAP
rapport vedr. lærerne
hovedrapport (TAP+lærerne)

- fysisk arbejdspladsvurdering via gruppevis møder med personalet november 2017,
TAP 20/11, HU 29/11 og NASA 29: se nedenfor! 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse den 4. december 2017
Årlig arbejdsmiljødrøftelse den 10. december 2018

 

DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ

Forhold der påvirker miljøet:

Beskrivelse af problemet:

Forslag til løsning af problemet

ved PR, LO og OS (nov.17)

Opfølgning og status:

TAP
 

Dør til pædagogisk værkstedsområdet

For at undgå sammenstød ønskes vindue i døren ved indgangen til pædagogisk område a la koøjet i døren fra kontorområdet ud mod personalerummet.

Undersøgelse af pris er foretaget og vindue bestilt

Forventes monteret i januar 2018

Luft

 

Dårlig luft på it-medarbejders kontor – udluftning mangler.

Der undersøges forskellige løsningsmuligheder. Lokalets  pc'er, der betjener skærmene i afsnittene og som derfor kører i døgndrift, kunne flyttes andetsteds. Måske kunne der laves ventilationskanal. I øvrigt opfordres alle til jævnlig udluftning.

 

Luften er generelt for tung i administrationsområdet og der er ofte lugtgener fra ”Mad til mennesker”. formodentlig via områdets ventilationssystem..

Problemet må undersøges.

 

Temperatur

Koldt i flere dage i starten af ugen.

 

Om sommeren alt for varmt.

Pedellerne kontaktes med henblik på mere jævn temperaturregulering.
Ved høj varme i sommerhalvåret kan der åbnes vinduer og eventuelt benyttes små mobile luftventilatorer.  

 

Træk

Det trækker fra vinduer oppe, i administrationsområdet.

Dette må undersøges. Måske er der utætheder ved loftsvinduerne.

 

Ergonomi

En medarbejder ønsker at afprøve skammel og balancebræt ved sin arbejdsplads.

Medarbejderen undersøger selv tilbud herom.

 

Massage – måske en fordelagtig aftale?

Ønsket noteret, men nok ikke muligt for skolen p.t. at understøtte dette på skolen og heller ikke økonomisk. Hvis nogen får nys om fordelagtigt tilbud herom uden for skolen, kan vi formidle tilbuddet til personalet

 

LÆRERNE
 

Tavler

Kridttavlerne i afsnit 2 (lok. 236, 238, 240.) et problem. Kridttavlerne sviner og støvet generer i slimhinderne, og ønskes derfor udskiftet med whiteboards.
Nogle ønsker større whiteboards i afsnit 3

Der indhentes tilbud på udskiftning af nævnte kridttavler til whiteboards, og der konfereres med matematiklærerne om hensigtsmæssig type whiteboard som erstatning af kridttavlerne.

 

Smartboard

Placering af smartboard i afsnit 2's lokaler opleves af nogle som uhensigtsmæssig. Elever ved vinduesrækken i 238 har svært ved at se.

Der synes at være en tendens til, at lærere med naturvidenskabelige og humanistiske fag synes godt om indretningen i afsnit 2, mens lærere med humanistiske fag foretrækker afsnit 3's placering.

På vore møder har vi konstateret vidt forskellige holdninger til spørgsmålet om smartboardets placering i forhold til lokalets whiteboards.
Det er kostbart at ændre på tavleplacering, og der er åbenbart ikke et entydigt ønske og løsning. Derfor gør vi ikke mere ved dette p.t.

 

Møbler

Der bliver ikke gjort noget ved ødelagte/defekte møbler (stole).
Ønske om system for hvad vi skal gøre ved fx stole der er ødelagt

Lærerne bedes (gerne med hjælp fra eleverne) bringe defekte stole til pedelkontoret med ledsagende information om stolens tilhørssted.
Der kan fx være tale om ødelagte eller manglende hjul. Forsvundne betræk til stolenes ryglæn erstatter vi ikke længere.
 

 

Luft i klasselokaler

Dårlig luft i lokaler sidst på dagen, blandt andet pga. ikke tilladt spisning i lokalerne

Alle opfordres til jævnlig udluftning i lokalerne, også af hensyn til luftkvaliteten generelt i de fyldte lokaler.
I øvrigt må gældende regler vedr. forbud mod spisning uden for kantinen håndhæves af alle.  

 

Stamklasser

Overgangen til stamklasser bør drøftes på ny

Emnet drøftes ved slutningen af indeværende skoleår, jf. MIO-beslutning

 

Temperatur

Det er for koldt i lokale 325

Ifølge gældende jura bør temperaturen være mindst 18 grader i vore lokaler. Pedellerne kontaktes vedr. problemet i lokale 325.
 

 

Rygning

Elever ryger ved hovedindgangen (ud for afsnit 3) og ved indgangen ved VUC (ud for afsnit 4) samt uden for afsnit 2 og 3's nordvendte lokaler. (I øvrigt også et problem i denne sammenhæng, at rygerne sætter diverse genstande i klemme i døråbningerne mod nord ved nævnte lokaler med træk til følge)

Rektor er flittig med uddeling af varsler ved overtrædelse af skolens studieordendsregler vedr. rygeforbud.

 

Lokalestørrelse

Nogle lokaler er for små til de store klasser, så det er vanskeligt at komme rundt til eleverne. Vanskeligt at lave alternative bordopstillinger.
 

Anskaffelse af mindre borde i klasselokalerne kan afhjælpe problemet. Prisen for anskaffelse kan forhale processen.

 

Billedkunst

PC'en i billedkunstlokalet er meget langsom.

Skolens IT-ansvarlige forsøger at løse problemet.

 

Ledninger

For få stikkontakter til elevernes pc'er.

Eleverne må opfordres til at medbringe forlængerledninger tilopladning via lokalernes stikkontakter.

 

Teknik

Dårlig lyd i et klasselokale i afsnit 2, hvor smartboardet ikke virker som det skal.

Problemet bedes meddelt skolens IT-medarbejdere

 

Stationære pc'er

Der er brug for mere hjælp ved overgangen til brug af egen pc i klasselokalerne. Både til installation af drivere og til brug af tilslutningsboksen i klasselokalerne.
 

På PR-møde 28/9 - 17 blev lærerne orienteret om, at udfasningen skal være effektueret pr. 31/12-17. På baggrund af hidtidige erfaringer med overgangen arbejder skolens IT-medarbejdere på en smidig overgang fo alle.
Ved problemer henvises til IT-medarbejderne.

 

Pc'er i afsnit

De åbne områders IT-udsty bruges af eleverne kun til  udskrift. Der er behov for, at eleverne kan udskrive via egen bærbar pc.

Det er planen at også pc'erne i de åbne områder skal fjernes.
Skolens IT-ansvarlige kontaktes med henblik på at imødekomme ønsket om udskrift på skolens printere via  elevernes bærbare pc'er.

 

Arbejdsbord

Hævesænkebord ønskes.

Kolleger med dokumenterede rygproblemer bedes kontakte rektor herom.

 

Reoler i afsnittene

I hvert fald i afsnit 2 ser herrens ud.

Hvem skal tage sig af at holde orden?

Situationen overvejes. Reolerne kan påmonteres låger med lås.

 

Vandfontæne i afsnit 2

Stadig voldsom smag af jern.

Problemet må undersøges. Pågælende vandmontæne må evt. afkobles.

 

Elevskabe

Lugtgener fra elevskabe

Eleverne må opfordres til at tømme skabene for madrester og lignende.

 

Opmagasinerede genstande ved indgangen til afsnit 2

 

Stinkende vogne fra CELF. Hvorfor skal de stå der?

Skolens pedeller kontaktes herom.

 

 

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

Samarbejde mellem lærere

Undersøgelsen viser, at der siden seneste professionel kapital undersøgelse i 2015 er et fald i vurderingen af samarbejdet mellem lærere på 2,1 % .

Det er dog vanskeligt ud fra den aktuelle undersøgelse at påvise konkrete problemer!

 

Vi må opfordre kollegiet til at henvende sig til ledelsen, TR eller sikkerhedsudvalget med konkrete forslag, som evt. også kan formuleres under behandlingen af APV 17 i  MIO og PR.

Øget samarbejde mellem fagkolleger vil kunne fremmes via faggruppemøder. Skolens skemalægger planlægger fremover faggruppemøder med jævne mellemrum og mindst en gang pr. semester.

Vi opfordrer hermed til videndeling i faggrupperne, fx ved brug af  OneDrive og OneNote, og evt. faglig og pædagogisk sparring vedrørende undervisningsforløb og konkret undervisning.

 

 

Samarbejde mellem medarbejdere og  ledelse

Også her er der tale om et fald siden seneste professionel kapital undersøgelse,, nemlig på 5,8 %. Der rettes bl.a. kritik af ledelsens formidling af skolens mål og dets betydning for den enkeltes opgaver.

Vedrørende anerkendelse skal det bemærkes, at de ansatte oplever, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde.

Ligeledes kan det bemærkes, de ansatte oplever at kunne stole på ledelsens udmeldinger. (Stigning vedr. "I høj grad" gruppen fra 36,7 % til 46,9 %) 

Ledelsen må overveje tydeligere kommunikation vedr. skolens mål. Medarbejderne opfordres til direkte til ledelsen eller via MIO og PR at formulere forslag til ledelsens formidling.

Enhver medmedarbejder er altid velkommen til at tale med rektor om skolens mål m.m..

Skolens visioner og de af bestyrelsen vedtagne særlige indsatsområder for skoleåret kan tydeliggøres via drøftelser i MIO og PR, så personalet får mere ndsigt og engagement i skolens fælles projekter.

Desuden kan det i nævnte fora drøftes, om ledelsen i højere grad skal overvære lærernes undervisning. 

 

 

Stress

Stressniveauet er steget 2,1 % blandt personalet. Blandt lærerne er der tale om få personer, som føler sig stresset "Hele tiden" (3,3%) eller "En stor del af tiden" (13,3%)

Medarbejdere med stressproblemer opfordres til at kontakte TR og eller ledelsen herom. 
Nogle arbejdsrelaterede stressproblemer kan forebygges gennem udjævning af arbejdsbelastningen og tidlig afklaring af  arbejdstilrettelæggelse, hvilket alle på skolen bør bestræbe sig på. 

 

 

Mobning

Mobning er steget med 2,3 % generelt på skolen.  Der er især tale om en stigning i mobning fra gruppen af "Forældre, kursister eller elever" (fra 12,5 % i 2015 til 33,3 % i 2017)

Skolen accepterer ikke mobning. Medarbejdere med mobningsproblemer opfordres til at kontakte TR, AMR og eller ledelsen herom. 

 

 

Tilfredshed med arbejde

Svarfordelingen mellem Meget tilfreds og Tilfreds er ændret, så der er relativt færre i første gruppe og relativt flere i anden gruppe i den aktuelle undersøgelse i forhold 2015. Andelen af personale i grupperne Utilfreds og Meget utilfreds er uændret og fortsat minimal, i 2017 undersøgelsen henholdsvis 6,5 % og 3,2 %.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at personalets oplevelse af anerkendelse fra samfundet er faldet markant. (Fald på 9,6 %)

Den dalende tilfredshed med arbejdet formodes bl.a. at hænge sammen med de mange nye udfordringer  i forbindelse med implementering af 2017-reformerne.
Vi må også i denne sammenhæng opfordre til, at kollegerne støtter hinanden i processen.

De igangværende besparelser fra politisk hold virker ikke fremmende for personalets arbejdsmiljø.

 

 


Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2017
 
 

 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse i MIO den 4. december 2017
 

LO og OS orienterede om sikkerhedsgruppens årlige drøftelse af medarbejdernes fravær. Udgangspunktet har været fraværsstatistikker omfattende alle skolens ansatte i skoleåret 16/17. Stort og spredt fravær kan være symptom på stress og dårligt arbejdsmiljø.


Det gennemsnitlige antal fraværsdage på grund af sygdom i skoleåret 16/17 var for hele personalet 9,7. Der er her tale om en opadgående tendens, da det tilsvarende tal i skoleåret 15/16 var 4,3 dage. Det gennemsnitlige fraværstal på grund af sygdom er lidt større i lærergruppen (9,9) end i TAP-gruppen (8,0). Tallene vedrører kun fravær på grund af sygdom og medtager derfor ikke fravær som følge af ferie, barsel, omsorgsdage og barns sygdom.  

I alt seks medarbejdere har i skoleåret 16/17 været fraværende mere end 10 arbejdsdage på grund af sygdom. Ledelsen kender årsagerne til sygdomsfraværet, som alle må vurderes som ikke arbejdsrelateret. Hvis man fratrækker nævnte ikke-arbejdsrelaterede fravær hos de seks medarbejdere med stort sygdomsfravær, kommer det gennemsnitlige antal sygedage ned på 4,2 dage (for lærergruppen 4,1 og for TAP 4,6).

 

Fraværsmønsteret med hensyn til fordeling på perioder og ugedage giver ikke anledning til bekymring om arbejdsrelateret sygefravær.

 

Alt i alt konstaterer sikkerhedsgruppen, at vi desværre har haft meget  langtidssygdom hos personalet i 16/17. Når man ser bort herfra, er der tale om en moderat stigning i personalets sygefravær. Det er sikkerhedsgruppens vurdering, at det gennemsnitlige sygefravær befinder sig inden for normal-området for en arbejdsplads som vor.

I øvrigt præsenterede sikkerhedsgruppen de ved den seneste arbejdsmiljødrøftelse i MIO varslede ajourførte kriseinstrukser vedr. brand og PLOV (politibetegnelse for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige hændelser) samt en ny kriseinstruks vedr. ulykker i øvrigt. De tre kriseinstrukser medtager opfølgning efter krisesituationer, og er tilgængelige i SharePoint / Organisation / Arbejdsmiljø.

 

MIO drøftede og bakkede op om sikkerhedsgruppens oplæg.

 


Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2018

 

 

Årlig arbejdstidsdrøftelse i MIO den 10. december 2018

OL og OS orienterede om sikkerhedsgruppens årlige drøftelse af medarbejdernes fravær. Udgangspunktet har været fraværsstatistikker omfattende alle skolens ansatte i skoleåret 17/18. Stort og spredt fravær kan være symptom på stress og dårligt arbejdsmiljø.


Det gennemsnitlige antal fraværsdage på grund af sygdom i skoleåret 17/18 var for hele personalet 4,9. Det gennemsnitlige fraværstal på grund af sygdom er noget større i TAP-gruppen (11,4) end i lærergruppen (4,2). Tallene vedrører kun fravær på grund af sygdom og medtager derfor ikke fravær som følge af ferie, barsel, omsorgsdage og barns sygdom.  

 

Det gennemsnitlige antal fraværsdage på grund af sygdom i skoleåret 17/18 for hele personalet på 4,9 er markant mindre end i skoleåret 16/17, hvor det tilsvarende tal som følge af flere ansattes langtidssygdom var 9,7.

 

I alt syv medarbejdere, heraf blandt lærerne fem og blandt TAP’erne to, har i skoleåret 17/18 været fraværende mere end 10 arbejdsdage på grund af sygdom. Ledelsen kender årsagerne til sygdomsfraværet og har som foreskrevet i skolens personalepolitik haft samtaler om stort fravær på grund af sygdom med medarbejdere med fravær over 15 dage.

 

Fraværsmønsteret med hensyn til fordeling på perioder og ugedage giver ikke generelt anledning til bekymring om arbejdsrelateret sygefravær, men der er enkelte undtagelser, hvor ledelsen er bekendt med fraværsårsagerne. Det gennemsnitlige sygefravær hos skolens ansatte ligger lidt under gennemsnittet på en uddannelsesinstitution som vor, hvor tallet ifølge Moderniseringsstyrelsens fraværsstatistik for 2017 vedrørende gymnasielærere er på 6,3 fraværsdage.

 

MIO drøftede derpå sikkerhedsgruppens oplæg, herunder det vanskelige ved at vurdere årsagerne til kortvarigt sygdomsfravær, fx af et omfang  på en dag. I øvrigt bakkede MIO op om sikkerhedsgruppens oplæg.